Vedtægter og love

VEDTÆGTER FOR BK YDUN 

af 31. maj 2016 

ændret 31. august 2021

(Stiftet 1916) 

 

§1 

Navn og Hjemsted 

Foreningen BK (Boldklubben) Ydun, der har hjemsted i Frederiksberg kommune, er stiftet i 1916. Foreningen er tilsluttet Frederiksberg Idræts Union (FIU), Håndbold Region Øst HRØ og Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 

Foreningen har følgende binavne som anvendes, når det er relevant i ekstern og intern kommunikation: BK Ydun Frederiksberg og BK Ydun Håndbold

 

§2 

Formål 

Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udvikle spillere og trænerne samt at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Andre sportsgrene kan inddrages efter generalforsamlingens beslutning. 

 

§3 

Medlemskab 

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der opfylder de i §1 nævnte forbunds betingelser for indmeldelse. Kun aktive (betalende) medlemmer har adgang til idrætsudøvelsen i BK Ydun. 

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde, såfremt medlemmet er fyldt 18 år. 

Trænere i BK Ydun er automatisk kontingentfrie passive medlemmer, i den periode de er tilknyttet klubben som trænere. 

Medlemskab i BK Ydun er personligt og kan ikke videregives til andre (f.eks. kan en stemmeret ved en generalforsamling kun udøves af medlemmet selv). 

 

§4 

Indmeldelse 

Indmeldelse skal ske online via BK Yduns hjemmeside eller på anden vis fastsat af bestyrelsen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse foretages af forældre eller værge. Det er tilladt at deltage i idrætsudøvelsen i en prøvetid på 2-3 uger svarende til 6 prøve-træninger, før indmeldelse i klubben. 

 

§5 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Udleveret spillertøj, træningsdragt og andet materiel skal samtidig leveres tilbage. Indbetalt kontingent refunderes ikke. 

Såfremt medlemmet har et økonomisk og/eller materielt mellemværende med foreningen frigives spillercertifikat ikke, før dette er bragt i orden. 

 

 

§6 

Kontingent 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud. Indbetalingsterminer og opkrævningsform, herunder hvem der skal afholde eventuelle eksterne gebyrer, fastsættes af bestyrelsen. 

 

§7 

Restance 

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Restancer ud over 3 måneder kan medføre eksklusion. Før en sådan effektueres, gives der restanten skriftlig meddelelse herom med 14 dages varsel. Såfremt medlemmer er i restance, er bestyrelsen berettiget til at pålægge deres kontingent det beløb, en ekstraopkrævning måtte koste. 

 

§8 

Udelukkelse og eksklusion 

Når et medlem eller en pårørende repræsenterer klubben, skal disse udvise sømmelig optræden og til enhver tid efterkomme bestyrelsens eller ledernes henstillinger. Såfremt disse ikke bliver efterkommet eller vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat bestyrelsens godkendte retningslinjer, kan bestyrelsen idømme medlemmet eller den pårørende udelukkelse eller eksklusion. 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet eller den pårørende krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

I sager om eksklusion har medlemmet eller den pårørende krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion, kræver samme majoritet som en ændring af foreningens vedtægter. 

 

§9 

Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. 

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen sammen med dem bestyrelsen måtte indbyde. 

Alle aktive og passive medlemmer, der i sæsonen før generalforsamlingen som minimum er 15 år og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubbens skab i hallen og/eller ved annoncering i evt. klubblad, en lokalavis eller eventuel hjemmeside, med angivelse af foreløbig dagsorden og eventuelle indkomne forslag. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at det er tilgængeligt for medlemmerne på klubbens kontor senest 1 uger før generalforsamlingen. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

I ekstraordinære situationer, hvor det ikke er muligt at afvikle en generalforsamling med fysisk fremmøde, kan bestyrelsen beslutte at lade generalforsamlingen afvikle elektronisk. Bestyrelsen vælger platform til afvikling.

 

§10 

Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, til godkendelse 

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Valg til bestyrelsen 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

9) Eventuelt 

 

§11 

Generalforsamlingens ledelse m.v. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jvf. § 9. 

 

§12 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel. For så vidt angår øvrige krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

 

§13 

Bestyrelse – Valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og højest 11. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Den valgte bestyrelse konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen og fordeler ansvarsområder, herunder formandsposten, og meddeler resultatet af konstituering til klubbens medlemmer (f.eks. via email og webside). Alle vælges for ét år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelt stående opgaver. Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd og godkender udvalgenes sammensætning. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 

 

 

§14 

Forretningsorden og tegningsret 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved økonomiske dispositioner under kr. 5.000,- kan et bestyrelsesmedlem tegne foreningen alene. 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 50.000,- godkendes af generalforsamlingen. 

 

§15 

Regnskab 

Foreningens regnskabs år er pr. 1. januar til og med 31. december. 

Bestyrelsen skal inden den 31. marts afgive driftsregnskab for det foregående regnskabs år til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for medlemmer på klubbens kontor fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige dagsorden til generalforsamlingen, jfr. § 9. 

 

§15a 

Budget

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der inden generalforsamlingen udarbejdes budget for det kommende interne regnskabsår, som forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

§16 

Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab, jf. §15, og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

§17 

Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§18 

Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Klubben kan ikke opløses så længe 15 aktive medlemmer over 18 år stemmer for dens opretholdelse. Ved vedtagelse af foreningens opløsning skal der på generalforsamlingen samtidig træffes bestemmelse om, hvilke amatør idræts-/kulturforeninger eller almennyttige/almenvelgørende formål foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.